Databehandlingskontrakt


mellan Webnode som en databehandlare och Användaren som behandlingsansvarig i enlighet med artikel 28 GDPR.

Vad som behandlas: Vi behandlar de data som du lagrar på våra servrar. Det kan innehålla personuppgifter för personer som besöker hemsidan du skapat med Webnode, enligt de regler som anges i detta kontrakt.

Behandlingstid: Webnode behandlar personuppgifter under kontraktets löptid, tills användaren avbryter sitt konto och därefter för den tid som är nödvändig för att säkerställa tjänstens säkerhet och uppfyllandet av de skyldigheter som följer av de särskilda lagbestämmelserna. Därefter raderas alla sparade användardata.

Syftet med behandlingen: Syftet med behandlingen är att uppfylla förpliktelserna enligt avtalet, särskilt tillhandahållandet av lagringsutrymme för att lagra användardata via Webnode.

Typ och kategori av behandlade personuppgifter: Vi behandlar personlig information som du lagrar på våra servrar.

Vårt ansvar som databehandlare: Vi åtar oss att:

a) Behandla personuppgifter endast utifrån användarens dokumenterade instruktioner;

b) Se till att vår auktoriserade personal som är i kontakt med personuppgifter är skyldig till sekretess;

c) Gör lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som passar den risk som är inblandad. Vid bedömning av en lämplig säkerhetsnivå tar vi särskilt hänsyn till riskerna vid behandling, oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till överförda, lagrade eller på annat sätt behandlade personuppgifter. Teknisk datasäkerhet beskrivs i vår Integritetspolicy;

d) Ta hänsyn till bearbetningen och att hjälpa Användaren genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla Användarens skyldighet att svara på framställningar om utövande av registrerade rättigheter enligt kapitel III i GDPR (Datainnehavsrättigheter);

e) Hjälpa Användaren att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 32-36 i GDPR (Sekretess för personuppgifter), med hänsyn till sättet av behandlingen av den information som finns tillgänglig för Webnode;

f) Rapportera eventuella brott mot personuppgifter till användaren utan onödigt dröjsmål;

g) Ge användaren all nödvändig information för att visa att ovanstående skyldigheter har uppfyllts och att användaren kan kontrollera efterlevnaden av ovanstående skyldigheter. All information om behandling av personuppgifter från Webnode anges i vår Integritetspolicy.

Andra behandlare: Användaren instämmer i att Webnode kommer att involvera andra behandlare för behandling av personuppgifter som du lagrar på våra servrar. Listan över behandlare anges i vår Integritetspolicy.