Všeobecné podmienky

Vitajte vo Webnode!

Webnode je internetová služba/produkt, ktorá/ý je vlastníctvom a je vedená spoločnosťou „Webnode AG“, so sídlom na Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švajčiarsko. Kontaktné údaje Webnode sú dostupné tu.

Tieto Všeobecné podmienky regulujú používanie všetkých produktov a služieb Webnode, vrátane webových stránok webnode.sk a ich obsahu. V podmienkach je zahrnutých niekoľko dokumentov, predovšetkým Všeobecné podmienky, Pravidlá registrácie domén, Zásady ochrany osobných údajov, Zmluva o spracovaní osobných údajov a Podmienky automatického zálohovania stránok.

POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK WEBNODE (VRÁTANE ICH OBSAHU), A/ALEBO PRODUKTOV A/ALEBO SLUŽIEB, SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, ALEBO NIMI NECHCETE BYŤ VIAZANÝ, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY WEBNODE.

Podmienky poskytnutia služieb

Webové stránky Webnode, ich obsah a súvisiace produkty a služby, sú dostupné všetkým plnoletým osobám právne spôsobilým sa zmluvne zaviazať (uzatvárať záväzný súhlas). Doklad o splnení týchto kritérií môže byť požadovaný pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám alebo produktom formou identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto Podmienky poskytnutia služieb sú definované medzi Nami (Webnode AG) a používateľom. Žiadna iná osoba nie je oprávnená z tejto dohody benefitovať.

V prípade, že súd v súdnom konaní rozhodne, že niektoré ustanovenie z týchto Podmienok poskytnutia služieb nie je platné alebo inak vykonateľné, bude dané ustanovenie vyňaté z Podmienok poskytnutia služieb, zatiaľ čo ostatné body Všeobecných podmienok budú zachované v plnej platnosti a účinnosti.

Ak sú Podmienky poskytnutia služieb v rozpore so Všeobecnými podmienkami uvedenými pri Vašej registrácii vo Webnode (ak take existujú), potom majú tieto Podmienky poskytnutia služieb prednosť, ak nie je uvedené inak v dodatočných dokumentoch dostupných v oddelení zákazníckej podpory Webnode.

1. Definície

Kdekoľvek sa vo všeobecných podmienkach vyskytujú označenia "Vy", "Vaše" alebo "Používateľ", všetky poukazujú na Vašu osobu, používateľa Webnode stránok, ich obsahu, produktov a služieb a takto musia byť tieto slová a ich tvary chápané. Podobne aj označenia "My", "Naše" a "Webnode" odkazujú na spoločnosť Webnode AG. Pojem “údaje používateľov" sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré Nami môžu byť zhromažďované na stránkach Webnode.com a/alebo v priebehu registrácie, po nej, a/alebo získané v rámci akejkoľvek služby alebo produktu Webnode. Pojem "Naša webová stránka" sa vzťahuje na webovú stránku webnode.sk a všetky webové stránky s nimi súvisiace. Naopak, "stránka Webnode" sa vzťahuje na internetové stránky našich používateľov, teda stránky vytvorené použitím systému Webnode. „Tretia strana“ označuje akúkoľvek osobu/subjekt/spoločnosť, ktorá nie je spojená s Webnode AG. “Podmienky” označujú tieto všeobecné podmienky.

2. Dostupné služby

2.1 Bezplatná verzia

Základná verzia nástroja Webnode pre tvorbu a hosting webových stránok je úplne zadarmo pre všetkých používateľov. Vlastnosti bezplatnej verzie sú zavislé na špecifickom type stránky. Bezplatná verzia je obmedzená predovšetkým veľkosťou úložného priestoru, prenosovou kapacitou za mesiac, počtom e-mailových adries a ďalšími obmedzeniami. Presný a aktuálny popis Našich služieb nájdete na stránkach Cenníku.

2.2 Prémiové služby

Pre využitie niektorej z nadštandardných funkcií (napr. väčšej kapacity, vlastnej domény, alebo dizajnu na mieru) si môžete zakúpiť jednu alebo viac Prémiových služieb. V súčasnej dobe tieto služby zahŕňajú nielen vyššie spomenuté funkcie, ale tiež prémiovú zákaznícku podporu, zálohovanie a obnovu dát, obchodné štatistiky, vlastnú pätičku stránok, online reklamné kampane a mnoho ďalších služieb už dostupných, alebo v procese vytvárania. Presný a aktuálny popis Našich služieb nájdete na stránkach Cenníku .

3. Platené služby

3.1 Ceny

Všetky služby majú stanovenú cenu, ktorá môže byť dočasne nahradená špeciálnymi/akčnými cenami. Prehľad Našich cien nájdete na stránke Cenník. Konečné ceny sú zákazníkovi zobrazené vždy v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky a platby. Neúčtujeme si žiadne náklady spojené s dodaním služby/produktu. Ak zákazník zaškrtne v košíku "Nákup na firmu", potvrdzuje týmto, že v prípade vzniku povinnosti vykázať a odviesť daň, povinnosť splní v zemi registrácie spoločnosti, pre ktorú je služba dodaná.

3.2 Objednanie prémiových služieb

Všetky Naše prémiové služby je možné objednať v administrácii Vášho projektu. Ak si prajete získať viac informácií alebo zakúpiť niektorú/é z Našich nadštandardných prémiových služieb, kontaktujte Našu zákaznícku podporu.

4. Doména (Platená služba)

4.1 Registrácia domény a vlastníctvo domény

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpi doménu, je jej zákonným vlastníkom. Webnode vystupuje len ako technický správca a ako prostredník (agent) medzi Vami a organizáciou, ktorá zaistí danú doménu. Ak sa Vy ako majiteľ domény rozhodnete doménu neobnoviť, Webnode nie je zodpovedný za prípadné problémy alebo komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku vypršania domény. Ak nezaistíte včasnú platbu, môžete o doménu nenávratne prísť, za čo Webnode nenesie zodpovednosť. Domény sú vo východzom stave zamknuté pre transfér. Na žiadosť majiteľa domény môže byť doména odomknutá. Našu aktuálnu ponuku domén nájdete na stránke Cenník domén.

4.2 Predĺženie domény

Doména môže byť predĺžená kedykoľvek od dátumu nákupu až do dňa pred dátumom konca platnosti, uvedeného v administrácii projektu. Predĺženie domény se považuje za uhradené, ak Dátum platby predchádza dni pred dátumom konca platnosti. Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí príslušnej sumy zo strany poskytovateľa spôsobu platby (tzn. toho, kto platbu technicky zaisťuje, napr. banka). Ak nie je platba za Obnovenie domény uhradená včas, spadne doména do karantény (tzv. ochrannej lehoty). Doménu je možné z karantény obnoviť za poplatok. Prehľad poplatkov nájdete na stránke Pravidlá registrácie domén.

4.3 Zrušenie registrácie domény, odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej v čl. 6.5. týchto Podmienok. Týmto nám udeľujete výslovný súhlas k tomu, aby sme splnili službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že predmet zmluvy splníme pred uplynutím lehoty na odstúpenie, právo na odstúpenie od zmluvy nemáte.

4.4 Skrytá registrácia domény

Je možné zaregistrovať si doménu a súčasne zachovať svoje súkromie/anonymitu (a vyhnúť sa tak nevyžiadaným správam alebo možnosti byť vyhľadateľný vo verejných databázach, napr. whois). Počas procesu registrácie sa od Vás vyžaduje zadanie Vašich kontaktných údajov, ktoré budú použité len za účelom nákupu domény (na vystavenie faktúry). V prípade skrytej registrácie domény, nebudú Vaše súkromné údaje zverejnené. Namiesto toho budú uvedené kontaktné informácie Anonymouse Domains, s. r. o. Službu skrytej registrácie domén zaisťujeme prostredníctvom a podľa podmienok spoločnosti Anonymouse Domains, s. r. o., IČ: 28296800, so sídlom Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, alebo prostredníctvom iných tretích strán. Podmienky služby skrytej registrácie domén sú uvedené tu: https://www.anonymousedomains.com/service-agreement-cz/

5. Zmluva a zrušenie zmluvy

5.1 Zmluva

Kúpu služby či produktu môžete realizovať prostredníctvom elektronickej objednávky. Návrhom k uzavretiu zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby či produktu na Naše webové stránky. Zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany Používateľa a súčasne úspešným dokončením platby. „Úspešné dokončenie platby“ je definované tak, že bola zaplatená celá suma a po prihlásení do Vášho účtu je v ľavom Menu pod odkazom „Moje faktúry“ k dispozícii faktúra. Možnosť odstúpenia od uzavretia zmluvy podlieha zvláštnym podmienkam a pravidlám (viď odstavec 6.5).

5.2 Zrušenie zmluvy

Zrušenie zmluvy je možné aj po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy v prípade, že nežiadate o vrátenie peňazí. Žiadosť o zrušenie nákupu služieb či ich zmena (tzn. čokoľvek, čo má vplyv na funkcie Vášho projektu) musí byť predložená Vami (vlastníkom projektu), písomne (e-mailom), a to z e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri registrácii projektu.

5.3 Dĺžka trvania zmluvy

Zmluvy o nákupe balíčkov služieb sa uzatvárajú na jeden rok až desať rokov. Minimálna dĺžka trvania zmluvy v prípade domén je jeden alebo dva roky (podľa podmienok poskytovateľa) a maximálna dĺžka desať rokov. Pre ostatné služby platí, že ak nie je pri ich objednávke uvedené inak, zmluva končí poskytnutím služby. Presný a aktuálny popis Našich služieb, vrátane doby trvania zmluvy, nájdete na stránkach Cenníku.

5.4 Oprava údajov uvedených v objednávke

V prípade, že v elektronickej objednávke uvediete chybné údaje, bezodkladne Nám túto skutočnosť oznámte na Oddelenie zákazníckej podpory. Prosím vezmite na vedomie, že tieto zmeny je možné vykonať výhradne v lehote 2 hodín od odoslania objednávky. Po uplynutí tejto lehoty Vaša požiadavka nemusí byť spracovaná.

5.5 Súhlas Používateľa s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku

Týmto nám udeľujete súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si Používateľ hradí sám.

6. Platby/Poplatky a náhrady

6.1 Spôsoby platby

Prémiové služby je možné uhradiť prostredníctvom kreditnej karty, službou PayPal, bankovým prevodom a ďalšími spôsobmi platby, ktoré Vám ponúkame v rámci objednávky pred jej odoslaním.

V prípade bankového prevodu sú všetky potrebné informácie k dispozícii po potvrdení objednávky služieb. Taktiež, prosím, vezmite na vedomie, že poplatky vyplývajúce z bankového prevodu sú zodpovednosťou Vás (zákazníka) a nie Webnode.

Dôležité: Ste zodpovedný za správne vyplnenie kompletných platobných informácií. Prosíme, uistite sa, že všetky políčka sú vyplnené a že všetky poskytnuté údaje sú správne zadané. Spoločnosť Webnode nie je zodpovedná za žiadosti, ktorým nebolo vyhovené z dôvodu zlého alebo nedostatočného vyplnenia informácií Používateľom. Venujte zvýšenú pozornosť predovšetkým správne vyplnenému Variabilnému symbolu.

6.2 Spracovanie platieb

Ak ste si zakúpili ľubovoľné služby pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom služby PayPal, povoľujete Webnode, resp. poskytovateľovi platby, ktorú ste vybrali v rámci objednávky pred jej odoslaním, strhnúť platbu z Vašej karty alebo účtu. Pri dokončení Vášho nákupu ukladáme Vaše platobné informácie, ktoré môžu byť použité na automatické obnovenie služieb a pre urýchlenie Vášho ďalšieho nákupu vo Webnode. Spracovanie platieb prebieha s maximálnou možnou mierou zabezpečenia.

6.3 Opakujúce sa platby (automatické predĺženie)

Ak ste si zakúpili ľubovoľné prémiovú službu a uhradili ste sumu prostredníctvom kreditnej karty alebo služby PayPal, Vami zakúpená služba môže byť automaticky obnovovaná. Frekvencia obnovy môže byť mesačná alebo ročná, v závislosti na Vami zvolenom období. Pri obnovení na ročnej báze je suma účtovaná pred vypršaním platnosti zakúpenej služby. Na automatické obnovenie a súvisiacu platbu budete vždy upozornení vopred, v zákonnej lehote.

Automatické obnovenie môžete kedykoľvek zrušiť v „Administrácii“ Vášho projektu. Kým automatické obnovenie nezrušíte, oprávňujete Webnode, resp. poskytovateľa služby, ktorú ste si vybrali v rámci objednávky pred jej odoslaním, strhávať platbu za služby z Vašej karty alebo účtu.

6.4 Dátum platby a Dátum aktivácie

Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí danej sumy zo strany poskytovateľa spôsobu platby (t.j. toho, kto platbu technicky zaisťuje, napr. banka). Pri platbe kreditnou kartou alebo cez PayPal, je suma strhnutá z Vášho účtu okamžite. Dátum platby je zhodný s Dátumom aktivácie, okrem prípadov, kedy je potrebné vyriešiť objednávku manuálne. V prípade manuálneho spracovania môže dôjsť k oneskoreniu aktivácie o niekoľko dní.

6.5 Odstúpenie od zmluvy, žiadosti o vrátenie platieb

Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 15 dní od dátumu aktivácie. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade automatického obnovenia služieb.

Týmto Nám vyslovene udeľujete súhlas, aby sme v prípade registrácie či obnovenia domény a tiež v prípade ostatných Prémiových služieb splnili predmet zmluvy pred uplynutím lehoty pre odstúpenie. V prípade, že predmet zmluvy splníme pred uplynutím lehoty pre odstúpenie, právo na odstúpenie od zmluvy nemáte.

Ak ste k nákupu Prémiového balíčka obdržali voucher na doménu zdarma, odstupujete od zmluvy podľa tohto ustanovenia a zažiadate o vrátenie peňazí až po registrácii domény, bude Vám vrátená suma zodpovedajúca cene Prémiového balíčku znížená o cenu voucheru na registráciu domény.

Ak sa v prípade reklamných kampaní tretia strana (Google) rozhodne zablokovať pripravenú kampaň z dôvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí ako sporné, nie je možné od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. V takom prípade nenesie Webnode za prípadnú finančnú stratu Používateľa.

Ak chcete požiadať o zrušenie objednávky (odstúpiť od zmluvy), musíte v lehote na odstúpenie poslať e-mail Nášmu Oddeleniu zákazníckej podpory (viď článok 5). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Na zrušenie objednávky webových stránok (odstúpenie od zmluvy) v 15-dňovej lehote nie je potrebné žiadne zdôvodnenie, budeme ale radi ak dôvod zrušenia uvediete a pomôžete nám tak zlepšiť Naše služby.

V prípade ostatných Prémiových služieb (s výnimkou webových stránok a registrácie domén) nás môžete požiadať o zrušenie zmluvy a vrátenie peňazí v lehote 15 dní od dátumu aktivácie v prípade, že sme s Vašim povolením splnili predmet zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie. V prípade žiadosti o zrušenie ostatných Prémiových služieb (s výnimkou webových stránok a registrácie domén), musíte poskytnúť dôvod pre zrušenie. Dôvody, ktoré môžu viesť k vráteniu peňazí, sú:

 • (a) Úplné ukončenie všetkých služieb (vrátane bezplatnej verzie);
 • (b) Opakujúce sa technické problémy so službou, ktoré znemožňujú normálne fungovanie Vášho projektu;
 • (c) Neposkytnutie služby, ktorá bola uhradená v plnej výške (s potvrdením o zaplatení).

Dôležité: Spoločnosť Webnode AG si vyhradzuje právo preskúmať Vami uvedený dôvod na zrušenie služieb, a rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí Vašej žiadosti.

6.6 Čas a spôsob vrátenia peňazí

Ak ste spotrebiteľom, vrátenie platby prebehne do 14 dní od dátumu, kedy Webnode obdržal žiadosť o odstúpenie od zmluvy, v prípade podnikateľov prebehne vrátenie platby do 60 dní od dátumu, kedy Webnode obdržal žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

Ak ste spotrebiteľom, platba Vám bude vrátená rovnakým spôsobom, ak sa nedohodneme na inom spôsobe vrátenia platby. V prípade podnikateľov bude platba vrátená buď prostredníctvom bankového prevodu, rovnakým spôsobom platby, ktorý bol použitý pre platbu (ak umožnuje refundáciu) alebo nevratnou poukážkou na služby (voucher). Deaktivácia Prémiových služieb sa uskutoční súčasne s vrátením platby.

Upozorňujeme, že vouchery (zľavové kódy) nie je možné preplatit za žiadnych okolností.

7. Používanie služieb

Povolený spôsob používania Webnode stránok, ich obsahu, produktov a služieb je definovaný v bodoch 7.1 až 7.8. Aktivity, ktoré sú v rozpore s popísaným spôsobom použitia, alebo sú inak nevhodné, sú teda porušením Podmienok a sú dôvodom na obmedzenie poskytovaných služieb. Viac informácií nájdete tu.

7.1 Obsah

Ako Používateľ Webnode sa zaväzujete, že nebudete posielať ani distribuovať prostredníctvom stránok Webnode akýkoľvek materiál hanlivej, výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež materiály, ktoré akokoľvek porušujú alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s Našimi právami alebo právami ostatných (vrátane, ale nie výlučne, s právami duševného vlastníctva, zachovania mlčanlivosti a práva na súkromie) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, ujmu či nepríjemnosti nám alebo iným. Navyše nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame užívateľom správať sa k sebe slušne a s úctou.

7.2 Vlastníctvo obsahu

Zaväzujete sa tiež, že bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebudete na Webnode stránkách publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ku ktorému nevlastníte práva.

7.3 Účasť na akciách

Budete dodržiavať pravidlá akejkoľvek súťaže, propagačnej či marketingovej kampane, ktorej sa zúčastňujete na Našej stránke.

7.4 Narušenie

Nebudete podnikať kroky, ktoré môžu narušiť funkčnosť a bezpečnosť Webnode stránok, ani nebudete spôsobovať neopodstatnené nepríjemnosti personálu Webnode.

7.5 Identita

Nebudete sa vydávať za inú osobu/subjekt alebo inštitúciu, ani skresľovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom alebo inštitúciou.

7.6 SPAM

Nebudete propagovať svoje Webnode stránky rozosielaním SPAMu (t.j. e-mailov odosielaných na účty bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov týchto účtov). Ani nebudete využívať Naše e-maily na zasielanie SPAMu (t.j. e-mailov odosielaných na účty bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov týchto účtov).

7.7 Automatizovaný software

Nebudete používať robotický software (ani žiadny iný software, ktorý nie je ponúkaný priamo spoločnosťou Webnode) na tvorbu nových Webnode stránok, ani na prístup k či úpravu už existujúcich Webnode stránok.

7.8 Obchádzanie

Nebudete používať obchádzanie akéhokoľvek druhu na prekonanie obmedzenia prémiových balíčkov alebo akejkoľvek služby či funkcie Webnode.

8. Duševné vlastníctvo

Všetky autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok Webnode, alebo súčasti dodávané spoločne so stránkami Webnode, na ktoré sa vzťahujú autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, zostávajú za každých okolností vo vlastníctve Webnode alebo jeho poskytovateľov. Nie ste oprávnení používať tento chránený obsah, alebo materiály, ak k tomu nemáte explicitné povolenie Webnode alebo príslušného poskytovateľa. Navyše, povolenie sa vzťahuje výlučne na spôsob použitia uvedený vo Všeobecných podmienkach a na žiadny iný. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, rozmnožovať, distribuovať, komerčne využívať, ani inak používať tieto materiály alebo ich obsah pre svoj prínos/zisk, ani nebudete pomáhať iným tretím stranám vykonať vyššie uvedené činnosti.

Navyše, pokiaľ zaznamenáte akékoľvek porušenie vyššie popísaných podmienok, zaväzujete sa nás o tejto skutočnosti okamžite informovať.

9. Práva z vadného plnenia, informácie o reklamácii

Zodpovedáme za to, že produkty či služby, ktoré vám dodávame, nemajú vady. Predovšetkým zodpovedáme za to, že a) produkty či služby majú vlastnosti, na ktorých sme sa dohodli, a ak chýba dohoda, tak vlastnosti, ktoré sme popísali, alebo ktoré očakávate s ohľadom na povahu produktu či služby a na základe reklamy nami propagovanej, b) produky či služby sa hodia na účel, ktorý pre ich použitie uvádzame, alebo ku ktorému sa produkty či služby tohto druhu obvykle používajú, c) produkty či služby zodpovedajú kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, d) produkty či služby sú v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá produkt či služba vyššie uvedené vlastnosti a ak ste spotrebiteľom, môžete požadovať:

 • (a) dodanie nového produktu, či služby bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa vada týka len časti, môžete požadovať len výmenu časti;
 • (b) ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvy;
 • (c) ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady;
 • (d) ak neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môžete požadovať primeranú zľavu;
 • (e) právo na dodanie nového produktu alebo služby, alebo výmenu súčasti máte aj v prípade odstraniteľnej vady, ak nemôžete produkt či službu riadne využívať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade máte aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ste spotrebiteľom, ste oprávnení uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v období 24 mesiacov od prevziatia. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevziatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Ak práva zo zodpovednosti za vady nie sú uplatnené v dobe určenej na uplatnenie práva z vád, stávajú sa nevymáhateľnými.

Reklamáciu je možné uplatniť elektronicky na kontaktný e-mail support@webnode.cz alebo písomne na adresu Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika. Ak ste spotrebiteľom, po uplatnení reklamácie Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste svoje právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob reklamácie požadujete, a tiež potvrdenie o dátume a spôsobe vyriešenia reklamácie.

Ak ste spotrebiteľom, o reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady podľa druhu produktu. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vyriešené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

V prípade reklamácie ste povinní poskytnúť súčinnosť. Ak nedodáte Nami požadované podklady alebo neposkytnene súčinnosť, nebudeme schopní reklamáciu posúdiť a ani o nej rozhodnúť. Po dobu Vášho zdržania dodania chýbajúcich podkladov Nám nebeží lehota na rozhodnute a vyriešenie reklamácie stanovená zákonom.

Ak ste podnikateľom, práva a povinnosti ohľadom práv z vadného plenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi.

10. Osobné údaje a súkromie

Na rôznych stránkach Webnode môžete byť vyzvaní k zadaniu informácií o Vašej osobe. Spôsob, akým s osobnými údajmi zaobchádzame, nájdete podrobne popísaný na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Ak budete prostredníctvom našich produktov či služby spracovávať osobné údaje fyzických osôb, či už z pozície správcu alebo spracovateľa osobných údajov, zaväzujete sa dodržiavať pravidlá stanovené národnou legislatívou upravujúcou spracovanie osobných údajov, a ak sa na Vás vzťahuje aj Nariadenie Eutópskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zaväzujete se dodržiavať aj toto nariadenie.

11. Porušenie zmluvných Podmienok

Nedodržanie podmienok uvedených v bode 7 a/alebo zapájanie sa do aktivít, ktoré odporujú alebo sa inak líšia od týchto Podmienok poskytnutia služieb, je predmetom dispciplinárneho konania a trestného stíhania. Rozhodnutie o započatí disciplinárneho konania (vrátane, ale nie výlučne, prerušenia všetkých služieb) spadá kompletne pod kompetenciu Webnode a môže byť vykonané aj bez udania dôvodu.

Prosíme, nahláste bezodkladne porušenie Podmienok alebo zákonov platných vo Vašej zemi. Ak nás chcete informovať o akýchkoľvek podobných aktivitách, kliknite prosím sem.

12. Prerušenie/ukončenie poskytovaných služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť na dobu neurčitú poskytovanie Našich služieb zákazníkom, ktorí porušili, alebo u ktorých máme dôvod domnievať sa, že porušili Naše Všeobecné podmienky. Poskytovanie služieb ukončíme tiež v prípade, že sa dopustíte neprípustného chovania, pričom toto posúdenie podlieha čiste uváženiu Webnode a môže byť vykonané aj bez udania dôvodu.

13. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DÔJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. PRETO STE VY VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.

VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVATE WEBNODE STRÁNKY, NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE WEBNODE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „TAK, AKO SÚ“ A „DOSTUPNÉ VTEDY, KEDY SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY WEBNODE.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA UPLATŇUJÚ V ROZSAHU, V AKOM TO UMOŽŇUJE NÁRODNÁ LEGISLATÍVA.

13.1 Tretie strany

Nepodporujeme, nezodpovedáme, ani neručíme za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.

Akékoľvek transakcie medzi Vami a treťou stranou nachádzajúce sa priamo na Webnode stránkach alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú medzi Vami a daným subjektom. Preto Webnode nie je zodpovedný za stratu/poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.

13.2 Vylúčenie záruky

Spoločnosť Webnode AG, jej dcérske spoločnosti a jej poskytovatelia licencií Vám NEPOSKYTUJÚ záruku, že:

 • (a) služby, ktoré využívate, budú vyhovovať vašim požiadavkám;
 • (b) Vaše používanie služieb a produktov bude neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb či vírusov;
 • (c) všetky informácie získané v dôsledku Vášho používania služieb a produktov sú presné a spoľahlivé;
 • (d) nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softwaru, ktorý využívate v rámci Našich služieb, budú opravené;
v rozsahu, v akom to umožňuje národná legislatíva.

Žiadná rada nebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od Webnode, nemôže dať za vznik zodpovednosti či záväzku, ktorý nie je vyslovene stanovený v týchto Podmienkach.

Webnode sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk a podmienok týkajúcich sa schopnosti kúpy a predaja, vhodnosti pre určitý účel v rozsahu, v akom to umožňuje národná legislatíva.

14. Obmedzenie zodpovednosti

Okrem všeobecného ustanovenia o Obmedzení zodpovednosti za škodu (článok 13), výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ WEBNODE, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCOCH 14.1. AŽ 14.3. v rozsahu, v akom to umožňuje národná legislatíva.

14.1 Všeobecné

Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné či exemplárne škody, ktoré môžu vzniknúť Vašim pričinením, bez ohľadu na to, aký je ich pôvod alebo hypotéza o ich vzniku. To zahŕňa, ale nie je obmedzené výlučne na, straty zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), stratu dobrého mena či obchodnej povesti, stratu dát, náklady spôsobené nákupom náhradných výrobkov alebo služieb, alebo iné nevyčísliteľné straty.

Akékoľvek škody alebo straty, ktoré Vám môžu byť spôsobené vrátane, ale nie výlučne, v dôsledku:

 • (a) Akéhokoľvek Vášho spoľahnutia sa na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy, alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu či transakcie medzi Vami a poskytovateľom reklám či sponzorom, ktorého reklamy sa na stránkach zobrazujú;
 • (b) Akýchkoľvek zmien, ktoré môže spoločnosť Webnode urobiť v rámci svojich služieb, alebo akéhokoľvek trvalého či dočasného zrušenia poskytovania služieb alebo ponúk (alebo akejkoľvek funkcie v rámci služieb);
 • (c) Vymazania, porušenia, alebo neuloženia akéhokoľvek obsahu alebo inej komunikácie spravovanej alebo prenášanej v rámci Vášho používania služieb;
 • (d) Neposkytnutie relevantných a presných informácií z Vašej strany;
 • (e) Vašej straty hesla či prístupu k účtu, či umožnenie prístupu k heslu či účtu tretej strane.

14.2 Jurisdikcia

Obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti Webnode voči Vám uvedené v odstavci 14.1 sú platné, či už Webnode bol alebo nebol upozornený na možné straty, alebo si ich mohol či nemohol byť vedomý. Vzťahujú sa na Vás tiež zákonné obmedzenia platné v rámci Vašej jurisdikcie.

14.3 Informácie poskytované na Webnode stránkach

Nie sme zodpovední ani neručíme za:

 • (a) Materiály napísané používateľmi, predovšetkým, ale nie výhradne, za tie, ktoré sú publikované na blogoch a/alebo fórach. Oznamujeme, že nepodporujeme tieto materiály a nemusia nutne vyjadrovať Naše názory. Vyhradzujeme si právo takéto materiály monitorovať, odpovedať, komentovať, upravovať, odmietnuť ich zverejnenie alebo odstrániť akýkoľvek obsah podľa Nášho uváženia. Avšak, skutočnosť, že určitý materiál nebol odstránený, neznámená, že s ním súhlasíme alebo ho nejakým spôsobom podporujeme.;
 • (b) Presnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií /vyhlásení na Webnode stránkach, ani za vyhlásenia, rady a/alebo názory používateľov na blogoch a fórach (s výnimkou v rozsahu požadovanom zákonom). V prípade, že máte akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa konania a/alebo vyhlásenia iného používateľa, súhlasíte so stíhaním a vymáhaním proti tomuto používateľovi, nie však proti spoločnosti Webnode.
 • (c) Kvalitu, presnosť ani vhodnosť Webnode stránok, okrem rozsahu, ktorý vyžaduje zákon. Napriek tomu, vynaložíme všetko dostupné úsilie, aby sme Vám poskytli Naše služby na čo najprofesionálnejšej úrovni.
 • (d) Akékoľvek Naše podvodné nepravdivé vyhlásenia so smrteľnými alebo zdravotnými následkami spôsobené Našou nedbanlivosťou. Nie sme zodpovední ani neručíme za žiadne iné straty/škody, ktoré Vám alebo tretej strane môžu vzniknúť dôsledkom použitia či v súvislosti s vašim používaním Webnode stránok.

15. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Používateľ (spotrebiteľ) má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Ak sa jedná o spotrebiteľský spor v oblasti elektronických komunikácií, je subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk).

16. Proces neustáleho zlepšovania

Kvalita Našich služieb a produktov je vo Webnode našou najvyššou prioritou, a preto Náš systém neustále zlepšujeme, ako po technickej, tak i designovej stránke produktu.

17. Spätná väzba

V rámci Našej snahy dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu, Webnode AG, uvíta Vaše komentáre a návrhy týkajúce sa podmienok či pravidiel uvedených v súčasných Všeobecných podmienkach. Ak si prajete prispieť svoj komentárom/návrhom, kontaktujte Naše Oddelenie zákazníckej podpory alebo pošlite e-mail na adresu: support@webnode.cz

18. Úprava našich Webových stránok

Webnode si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Našich webových stránok, prípadne prerušiť fungovanie Našich webových stránok na neobmedzene dlhú dobu.

19. Vyriešenie sťažností

Vyriešenie sťažností Používateľov zaisťuje Webnode prostredníctvom Oddelenia zákazníckej podpory.

20. Kódexy chovania

Webnode nie je vo vzťahu k Používateľom viazaný žiadnymi kódexami chovania.

21. Zmeny podmienok

Spoločnosť Webnode AG si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek upraviť alebo revidovať Všeobecné podmienky, aby reflektovali právne, technické a akékoľvek iné zmeny v status quo. Skutočnosť, že boli zmenené Podmienky, Vám oznámime formou e-mailu na Vašu e-mailovú adresu a to aspoň 15 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Máte právo odmietnuť zmeny Podmienok a to oznámením Nášmu Oddeleniu zákazníckej podpory. Výpovedná lehota je zjednaná v dĺžke, ktorá zodpovedá počtu dní zostávajúcich do uplynutia doby používania služby/produktu (už nebude dochádzať k automatickej obnove). Ak neodmietnete zmenu Podmienok, ktoré Vám boli riadne oznámené, riadi sa vzťah zo zmluvy novou verziou Podmienok v znení, v ktorom Vám boli oznámené.

Najnovšia aktualizovaná verzia tejto zmluvy je k dispozícii na webových stránkach „www.webnode.sk“. Dôrazne odporúčame všetkým Používateľom, aby si tieto podmienky pozorne prečítali. Tieto dokumenty vstupujú v platnosť dátumom ich poslednej aktualizácie.

Upozornenie: Pre vaše väčšie pohodlie sa vám vždy snažíme poskytnúť preklady všetkých dokumentov obchodných podmienok. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi českou a slovenskou jazykovou verziou týchto zmlúv je česká verzia rozhodujúca. Česká verzia je dostupná na www.webnode.cz.