Zmluva o spracovaní osobných údajov


Uzavretá medzi WEBNODE ako spracovateľom a Používateľom ako správcom v zmysle čl. 28 GDPR.

Predmet spracovania: Budeme spracovávať tie osobné údaje, ktoré uložíte na našich serveroch. Spravidla se bude jednať o osobné údaje osôb, ktoré navštívia webové stránky, ktoré ste vytvorili prostredníctvom nástroja Webnode podľa pravidiel zahrnutých v týchto Podmienkach.

Doba spracovania: Webnode spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu do doby, než Používateľ zruší svoj účet. Dáta Používateľa sú uložené po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov. Následne sú všetky uložené dáta Používateľa zmazané.

Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa Zmluvy, predovšetkým poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát Používateľov prostredníctvom nástroja Webnode.

Typ a kategórie spracovávaných osobných údajov: Spracováváme také osobné údaje, ktoré uložíte na naše servery.

Naše povinnosti ako spracovateľa osobných údajov: Zaväzujeme sa:

a) spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov Používateľa;

b) zaistiť, aby sa naši poverení pracovníci, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti;

c) urobiť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzování vhodnej úrovne zabezpečenia zohľadňujeme predovšetkým riziká, ktoré predstavuje spracovanie, predovšetkým náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie predávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Zásadách ochrany osobných údajov;

d) zohľadniť povahu spracovania a byť Používateľovi nápomocní prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinností Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajov);

e) byť Používateľovi nápomocní pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovania informácií, ktoré má Webnode k dispozícii;

f) bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov;

g) poskytnúť Požívateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti, a umožniť Používateľovi kontrolu splnenia uvedených povinností. Všetky informácie o spracovávaní osobných údajov zo strany Webnode sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Ďalší spracovatelia: Používateľ dáva súhlas k tomu, aby Webnode zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré uložíte na naše servery, ďalších spracovateľov. Zoznam spracovateľov je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov.