Zásady ochrany osobných údajov

Berte prosím na vedomie, že každý súbor, obrázok, video, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý používatelia nahrajú na stránky Webnode sa stáva publikovaným obsahom, a preto nie je považovaný za „osobné údaje“, a nie je teda predmetom ochrany osobných údajov.

Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Webnode AG, ID CH – 170.3.036.124-0, so sídlom Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švajčiarsko, kontaktný e-mail: podpora@webnode.sk.

(spoločne ďalej tiež „Webnode“ alebo „my“),

1. Webnode správcom osobných údajov

Webnode vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Požívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webové stránky Webnode.

Prečo spracovávame osobné údaje? Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracováva Webnode predovšetkým osobné údaje získané od Používateľa pri vyplnení kontaktných, registračných, objednávkových, platobných a fakturačných formulárov na našich stránkach.

Webnode spracováva ďalej údaje, ktoré získa od Používateľa a ďalších fyzických osôb tým, že používajú systém Webnode alebo navštívia Naše webové stránky:

  • súbory cookie (Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na vašom zariadení preto, aby mal prístup k informáciám potrebným pre správne fungovanie nášho systému. Používame niekoľko typov cookies na autentizáciu používateľov, sledovanie ich preferencií a na sledovanie výkonu našich marketingových kampaní. Súbory cookies môžete kedykoľvek zmazať alebo vypnúť, ale vezmite prosím na vedomie, že vám to zabráni v používaní nášho systému.);
  • súbory protokolu (IP adresu, príp. iné online identifikátory).

Ako dlho spracovávame osobné údaje? Osobné údaje Používateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov.

2. Webnode spracovateľom osobných údajov

Webnode poskytuje Používateľovi dátový priestor na uloženie dát vedených v rámci systému Webnode, a to na serveroch Webnode. Súčasťou dát Používateľa môžu byť taktiež osobné údaje iných fyzických osôb (subjektov údajov). Vo vzťahu k týmto osobným údajom vystupuje Webnode ako spracovateľ osobných údajov. Správcom týchto osobných údajov je sám Používateľ. V zmysle čl. 28 GDPR uzatvárajú správca a spracovateľ (Webnode) Zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá je k dispozícii tu.

Aký je účel spracovania a ako narábame s dátami? Webnode nevykonáva s dátami Používateľa, vrátane osobných údajov, akékoľvek operácie, okrem ich ukladania na serveroch Webnode. Žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje a ani ich nepredáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade so zákonom), ak nie je v Zmluve stanovené inak. Jediným účelom narábania s týmito osobnými údajmi je ich uchovávanie a možnosť sprístupnenia Používateľovi.

3. Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Webnode nepredáva osobné údaje žiadnym iným správcom.

Spracovatelia osobných údajov sú:

  • spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené vykonávaním účtovných operácií;
  • spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené IT administráciou a vývojom softwarových programov, ktoré Webnode využíva;
  • spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené ukladaním dát;
  • spoločnosti poskytujúce platobné služby;
  • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti rozosielania e-mailových správ.
  • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti registrácie domén.
  • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti autentizáce pomocou sociálnych sietí.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.

4. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo na: a) právo na prístup k osobným údajom; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na výmaz osobných údajov; d) právo na obmedzenie spracovania; e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu; f) právo na prenositelnosť údajov; g) právo podať sťažnosť dozornému úradu; h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu podpora@webnode.sk.