Podmienky Partnerského programu Webnode

Registráciou do Partnerského programu Webnode (“Program”) súhlasíte a ste povinní dodržovať tieto Podmienky použitia Partnerského programu (“Podmienky použitia”).

Webnode je webová služba/produkt, ktorý je vlastnený a vedený spoločnosťou „Webnode AG“, so sídlom na Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švajčiarsko.

Webnode si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať alebo upraviť tieto Podmienky použitia bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek nové vlastnosti, ktoré rozširujú súčasný Program, vrátane spúšťania nových nástrojov a zdrojov, podliehajú týmto podmienkam. Využívaním Partnerského programu aj po týchto zmenách dávate aj naďalej najavo svoj súhlas s Podmienkami použitia. Aktualizovaná verzia Podmienok použitia je dostupná na adrese:

https://www.webnode.com/sk/affiliate/

Porušenie nasledujúcich Podmienek použitia bude mať za následok zrušenie vášho účtu a stratu všetkých nevyplatených provízií, ktoré ste získali počas nedodržovania týchto Podmienok použitia. S používaním Partnerského programu súhlasíte na svoje vlastné riziko.

Podmienky zriadenia a vedenia Partnerského účtu

Programu sa môžu zúčastniť len osoby staršie 18 rokov.

Musíte byť fyzickou osobou. Účty registrovaných "robotov” alebo iné automatizované metódy nie sú povolené.

Na dokončenie registrácie účtu je treba uviesť celé meno, platnú e-mailovú adresu a ďalšie informácie.

Vaše prihlasovacie údaje môžu byť použité len jednou osobou. Účet nie je prenosný a je potrebné vytvoriť prístup pre každú osobu zvlášť.

Akonáhle sa zaregistrujete, zodpovedáte za udržovanie bezpečnosti vášho účtu a hesla. Webnode nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty spôsobené nedodržovaním bezpečnosti.

Ste zodpovední za všetky údaje odchádzajúce z vášho účtu a činnosť, ku ktorej v jeho rámci dôjde (aj v prípade, že údaje použil niektorý z používateľov, ktorý má k vášmu účtu prístup).

Jedna fyzická osoba alebo právnická osoba nesmie vlastniť viac než jeden účet.

Partnerský program je zakázané používať k akýmkoľvek nelegálnym či neoprávneným účelom. Aj pri dodržaní Podmienok používania služieb nesmiete svojou činnosťou porušiť zákony vašej jurisdikcie (vrátane autorského práva).

Partnerský program Webnode nesmiete využívať na objednávanie služieb pre vaše vlastné projekty vo Webnode.

Overenie adresy (PIN)

Aby sme zaistili bezpečnosť vášho účtu, potrebujeme overiť vašu adresu predtým, než vám pošleme prvú platbu. Na e-mail: affiliate@webnode.com nám pošlete adresu vášho trvalého bydliska. Na túto adresu vám potom pošleme vaše osobné identifikačné číslo (PIN). Akonáhle ho obdržíte na vašej adrese, je potrebné nám ho poslať na e-mail: affiliate@webnode.com.

Odkazy/grafika na vašej stránke, v e-mailoch a ďalšej komunikácii

Akonáhle sa zaregistrujete do Partnerského programu, získate unikátny partnerský kód a môžete na svoje stránky, e-maily, alebo do iných foriem komunikácie umiestniť odkazy, bannery, alebo ďalšiu grafiku, ktorú vám pošleme spoločne s vaším partnerským kódom. Pošleme vám aj pokyny, rôzne štýly odkazov a grafické práce, ktoré môžu odkazovať na Webnode. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ich dizajn bez oznámenia, ale nikdy nebudeme meniť ich rozmery bez toho, aby sme vám to oznámili s dostatočným predstihom.

Aby ste mali možnosť presne sledovať výsledky odkazovania a nárast provízií, poskytneme vám špeciálny odkaz, ktorý je nutné používať pre aktivitu medzi vašimi stránkami a stránkami produktov. Musíte sa uistiť, že každý takýto odkaz medzi vašimi stránkami a stránkami Webnode tento formát odkazovania využíva. Odkazy na stránky Webnode umiestnené na vašich webových stránkach musia zodpovedať tejto dohode, pričom správne využijú tento špeciálny formát, ktorý predstavuje názov „Špeciálne odkazy“. Odmenu za odkazovanie dostanete len, ak budú vyššie popísané podmienky splnené; tieto podmienky platia aj pre prípad, že vy alebo používateľ s prístupom k vášmu účtu budete chybne používať odkazy alebo nesprávne zadáte partnerský kód. Touto chybou tak prídete o možnosť získať províziu, ktorá by vám inak podľa tejto dohody prináležala.

Partnerské odkazy musia odkazovať na domovskú stránku propagovaného produktu. Hĺbkové odkazy na iné stránky propagovaného produktu nebudú brané v úvahu.

Poplatky, provízie a platby

Aby bolo možné získať poplatok za predaj produktu, musí zákazník prísť cez Špeciálny odkaz z vašich webových stránok, e-mailu alebo iných foriem komunikácie na stránky Webnode a zaregistrovať sa do 90 dní. Neexistuje žiadny limit pre dobu, kedy by si mal zákazník kúpiť prvý balíček Prémiových služieb. Peniaze dostanete, aj keď si ho kúpi až po roku od svojej registrácie.

Ponúkame jeden typ poplatkov, ktorý môžete dosiahnuť: Provízie z predaja

Provízie z predaja je možné získať za to, že zákazník urobí prvý nákup Prémiového balíčku služieb. Partneri sú, v jurisdikcii pod ktorú spadajú, zodpovední za platenie daní za všetky príjmy, ktoré prostredníctvom Partnerského programu Webnode získajú.

Štruktúra provízií sa môže zmeniť podľa nášho uváženia, všetkých partnerov však na zmenu upozorníme 15 dní vopred. Provízie, ktoré získate ešte v dobe, kedy platili staršie podmienky, budú vyplatené v súlade so starými podmienkami. Provízie, ktoré získate v dobe, kedy platia nové podmienky, budú vyplatené v súlade s novými podmienkami.

Provízie vyplatíme len za odkazy, ktoré budú automaticky vyhodnotené naším systémom. Prehlásenia partnerov, že sú zaregistrovaní, alebo že zadali správny kód, nebudú brané v úvahu, ak ich prehlásenia nezodpovedajú údajom z nášho systému. Provízie zaplatíme len za obchod, ktorý bol uskutočnený pomocou správne formátovaného Špeciálneho odkazu, ktorý náš systém bude schopný automaticky dohľadať.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vyplatenie provízií, ktoré boli dôsledkom podvodnej, nezákonnej alebo príliš agresívnej činnosti, pochybných metód predaja alebo marketingu.

Provízie začneme vyplácať vo chvíli, kedy budete mať na svojom účte pripísané 3 nákupy balíčkov Prémiových služieb a/alebo vaše príjmy prekročia hranicu 300 dolárov. Ak váš účet túto hranicu nikdy neprekročí, provízie vám vyplatené nebudú. Sme zodpovední len za vyplácanie odmien za účty, ktoré hranicu 300 dolárov a/alebo 3 nákupov Prémiových balíčkov prekonajú.

Platby

Provízie sú vyplácané predovšetkým bankovým prevodom alebo na základe individuálnej dohody. Nespracováváme žiadne šeky, kreditné karty ani hotovosť. Aby ste mohli prijímať provízie, je treba mať bankový účet.

Upozorňujeme, že na základe pravidiel nášho súčasného poskytovateľa nemusíme byť schopní odosielať platby do niektorých zemí. V takom prípade vás budeme informovať individuálne.

Ste zodpovední za poskytnutie správnych a dostatočných informácií pre prevod. Vyhradzujeme si právo odčítať poplatky z koncovej sumy, ak sa platba nepodarí z dôvodu neúplných alebo nesprávnych informácií.

Identifikujte sa ako Partner Webnode

Je zakázané vydávať akékoľvek tlačové vyhlásenia, ktoré by sa týkali tejto dohody a vašej účasti na Programe. Takáto činnosť by mala za následok vaše vyškrtnutie z Programu. Okrem toho nie je možné akokoľvek skreslovať alebo prikrášľovať skutočnú podstatu vzťahu medzi vami a našou stranou, prehlasovať, že sa podieľate na vývoji našich produktov, že spadáte pod Webnode AG, tvrdiť alebo naznačovať spojenie našej spoločnosti s vami alebo akoukoľvek inou osobou či subjektom, ktoré nie sú vyslovene povolené touto dohodou (vrátane tvrdenia alebo naznačovania, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme alebo prispievame ľubovoľnou sumou na akúkoľvek charitatívnu alebo inú činnosť).

Partnerský program Webnode nesmie byť využívaný na objednávanie služieb pre váš vlastný projekt Webnode. Takéto nákupy môžu vo výsledku (po našom uvážení) viesť k odopreniu vyplatenia provízií a/alebo zrušeniu tejto dohody.

Splátkový kalendár

Ak sú vaše aktuálne provízie z Partnerského programu vyššie než 300 USD a/alebo bolo na vaše odporúčanie zakúpených 3 a viac prémiových balíčkov, bude vám provízia vyplatená najneskôr v mesiaci nasledujúcom mesiac, v ktorom ste dosiahli limitu. Provízie nevyplácame, kým nedosiahnete hranice 300 USD a/alebo 3 či viac nákupov.

Definícia zákazníka

Zákazníci, ktorí nakupujú výrobky prostredníctvom tohto Programu, budú považovaní za našich zákazníkov. Preto sa na ne budú vzťahovať všetky naše pravidlá, zásady a pracovné postupy týkajúce sa objednávok zákazníkov, zákaznického servisu a predaja produktov. Môžeme kedykoľvek zmeniť naše zásady a pracovné postupy. Napríklad budeme určovať ceny, za ktoré majú byť výrobky ponúkané v rámci tohto Programu predané v súlade s našou cenovou politikou. Katalóg cien a dostupnosť produktov sa múžu čas od času meniť. Zmeny cien produktov sa môžu týkať produktov, ktoré máte na svojich webových stránkach, nemali by ste preto na nich uvádzať ich ceny. Budeme vyvíjať primerané úsilie, aby sme vám boli schopní poskytnúť presné informácie, nemôžeme vám ale zaručiť neustálu dostupnosť alebo cenu konkrétneho výrobku.

Vaše povinnosti

Ponesiete výhradnú zodpovednosť za vývoj, prevádzku a údržbu vašich stránok a všetkých materiálov, ktoré sa na nich objavia. Budete napríklad zodpovední za:

  • Technickú prevádzku vašich stránok a všetkých súvisiacich zariadení.
  • Zaistenie toho, že zobrazenie špeciálnych odkazov na vašich stránkach neporušuje žiadnu dohodu medzi vami a treťou stranou (prípadne akékoľvek obmedzenia alebo požiadavky, ktoré na vás kladie tretia strana, ktorá hostí vaše stránky).
  • Presnosť, pravdivosť a vhodnosť materiálov umiestnených na vašich stránkach (vrátane materiálov a všetkých informácií o výrobkoch, ktoré spadajú pod Špeciálne odkazy).
  • Zaistenie, že materiály zverejnené na vašich stránkach neporušujú ani nebudú porušovať práva žiadnej tretej strany (vrátane napríklad autorských práv, ochranných známok, súkromia alebo iných osobných či vlastníckych práv).
  • Zaistenie, že materiály zverejnené na vašich stránkach nie sú urážlivé alebo inak nezákonné.
  • Zaistenie, aby vaše stránky presne a dostatočne zverejňovali, a to buď prostredníctvom ochrany osobných údajov alebo inak, ako sa zhromažďujú a používajú, ukladajú a zverejňujú údaje získané od návštevníkov, vrátane toho, že prípadná tretia strana (vrátane inzerentov) môže využiť obsah a/alebo zhromažďovať informácie priamo od návštevníkov, a môže tiež rozpoznať alebo umiestniť cookies prehliadačov týchto návštevníkov.

Dodržovanie právnych predpisov

Podmienkou pre vašu účasť na Programe je váš súhlas s tým, že ako účastník Programu budete dodržovať všetky zákony, vyhlášky, predpisy, nariadenia, príkazy, licencie, povolenia, rozsudky, rozhodnutia alebo iné požiadavky vydané akýmkoľvek štátnym orgánom, do ktorého jurisdikcie spadáte, či už sú tieto zákony, atď. platné alebo vstupujú do platnosti v dobe, kedy budete účastníkom Programu. Bez obmedzení vyššie uvedeného záväzku tiež súhlasíte s tým, že súhlasíte s podmienkami svojej účasti na Programe, že vaše jednanie bude v súlade so všetkými platnými zákonmi (federálnymi, štátnymi alebo inými), ktoré upravujú pravidlá pre obchodnú komunikáciu, vrátane CAN-SPAM Act z roku 2003 a všetkých ostatných anti-spamových zákonov.

Trvanie dohody a Programu

Táto dohoda vstúpi v platnosť prijatím vašej žiadosti o zapojenie sa do Programu a jej platnosť vyprší vo chvíli, kedy bude ukončená ktoroukoľvek zo strán. Vy aj naša spoločnosť môžeme dohodu ukončiť buď s uvedením dôvodu jej ukončenia alebo bez neho, písomným oznámením o ukončení trvania dohody. Po vypovedaní dohody z ľubovoľného dôvodu ukončíte svoju činnosť v Programe a zo svojich stránok odstránite všetky odkazy na všetky produktové stránky Webnode, všetky naše ochranné známky, firemné oblečenie alebo logá, všetky materiály poskytnuté nami alebo za nás, ak mali súvislosť s Programom. Webnode si vyhradzuje právo kedykoľvek Program ukončiť. Po jeho prípadnom ukončení budú vyplatené provízie nad 300 dolárov.

Ukončenie

Webnode má právo podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť všetky súčasné či budúce použitia Programu či akýchkoľvek iných služieb Webnode, a to z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek. Takéto ukončenie služby bude mať za následok deaktiváciu alebo zmazanie vášho účtu alebo vášho prístupu k tomuto účtu, prepadnutie a vzdanie sa všetkých provízií, ktoré mali byť vyplatené, ak boli získané podvodne, nezákonne, príliš agresívne, za použitia pochybného predaja alebo marketingových metód. Webnode si vyhradzuje právo odmietnuť služby komukoľvek, kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Vyhradzujeme si právo vylúčiť provízie obdržané za projekty z konkrétnych zemí. Našich partnerov o tom budeme vopred informovať.

Povinnosti zmluvnej strany

Zmluvná strana si je vedomá toho, že Webnode nebude spolupracovať so zmluvnou stranou, ktorá využíva doménu alebo subdoménu, ktorá je zavádzajúcim spôsobom podobná „Webnode“ alebo akejkoľvek inej ochrannej známke a/alebo má názov podobný Webnode alebo jej partnerom.

Zmluvná strana musí zobrať v úvahu ochrannú známku a ďalšie práva Webnode, ak chce zaviesť kampaň plateného vyhľadávania, ktorá má za cieľ zlepšiť dostupnosť v internetových vyhľadávačoch. Zmluvná strana súhlasí, že nebude používať kľúčové slová, ktoré sú podobné „Webnode“ alebo akékoľvek iné kľúčové slová chránené ochrannou známkou a/alebo názov priamo patriaci Webnode, vrátane „Webnode“, „web-node“ a „web node“.

Nie je povolené používať váš partnerský odkaz ako cieľovú URL v kampaniach s platbou za preklik vo vyhľadávačoch.

Ak Webnode dôjde k záveru, že zmluvná strana porušila anti-spamové pravidlá alebo propagovala služby Webnode akýmkoľvek iným nepovoleným spôsobom, môže (bez obmedzenia akýchkoľvek ďalších práv alebo opravných prostriedkov) odoprieť zmluvnej strane províziu inak splatnú podľa pravidiel tejto dohody, prípadne s okamžitou platnosťou dohodu vypovedať, a to oznámením kedykoľvek v dobe jej trvania.

Vzťah zmluvných strán

Obe strany sú nezávislými dodávateľmi, a nič v tejto dohode nezaväzuje k vytvoreniu či poskytnutiu zázemia pre akékoľvek partnerstvo, spoločné podnikanie, agentúry, franšízy, obchodných zástupcov alebo pracovný pomer medzi zmluvnými stranami. Nebudete mať žiadnu právomoc, vznášať alebo prijímať akékoľvek ponuky alebo nás zastupovať v náš prospech. Neurobíte žiadne prehlásenia, či už na svojich stránkach alebo iným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s čímkoľvek v tejto dohode.

Obmedzenie zodpovednosti

Nezodpovedáme za nepriame, zvláštne alebo následné škody (či akékoľvek straty príjmov, ziskov alebo dát), ktoré vzniknú v súvislosti s touto dohodou alebo Programom, aj keď sme boli na túto možnosť upozornení. Naša celková zodpovednosť za tieto škody, ktoré vzniknú v súvislosti s touto dohodou alebo Programom, nepresiahne výšku provízií, ktoré vám boli vyplatené alebo mali byť vyplatené v súlade s touto dohodou.

Vylúčenie zodpovednosti

Neexistujú žiadne výslovné alebo predpokladané záruky alebo zastúpenia s ohľadom na Program alebo výrobky predávané jeho prostredníctvom (zahrňujúce záruky na funkčnosť, obchodovatelnosť, neporušenie pravidiel alebo akékoľvek predpokladané záruky vyplývajúce z predmetu plnenia, jednania, alebo obchodných zvyklostí). Neručíme za neprerušenú a bezchybnú funkčnosť stránok výrobku, a za prípadné prerušenie jich funkčnosti alebo chybu nenesieme zodpovednosť.

Nezávislé vyšetrovanie

POTVRDZUJETE, ŽE STE SI DOHODU PREČÍTALI A SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI JEJ USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI. CHÁPETE, ŽE WEBNODE MÔŽE KEDYKOĽVEK (PRIAMO ALEBO NEPRIAMO) VYŽADOVAŤ VAŠE ODPORÚČANIE ZÁKAZNÍKOM PODĽA PODMIENOK, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD PODMIENOK OBSIAHNUTÝCH V TEJTO DOHODE, ALEBO VIESŤ WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ BUDÚ PODOBNÉ ALEBO BUDÚ KONKUROVAŤ VAŠIM STRÁNKAM. NEZÁVISLE STE ZHODNOTILI PRÍNOS, KTORÝ PRE VÁS ÚČASŤ V PROGRAME MÁ, A NESPOĽAHLI STE SA NA ŽIADNE ZASTÚPENIA, ZÁRUKY ALEBO PREHLÁSENIA ODLIŠNÉ OD TÝCH, KTORÉ SÚ SÚČÁSŤOU TEJTO DOHODY.

Arbitráž

Všetky spory súvisiace akýmkoľvek spôsobom s touto dohodou (vrátane akéhokoľvek skutočného alebo údajného porušenia týchto podmienok), akýmikoľvek transakciami alebo aktivitami súvisiacimi s touto dohodou alebo vaším vzťahom k našej spoločnosti alebo partnerom, budú predložené dôveryhodnému rozhodcovi v Brne v Českej republike. Výnimkou je prípad, že ak akýmkoľvek spôsobom porušíte alebo sa budete chystať porušiť naše práva na duševné vlastníctvo, obrátime sa na inú vhodnú inštanciu, štátny alebo federálny súd v Českej republike (vy potom súhlasíte s ne-exkluzívnym súdnym okresom a miestom konania tohto súdu) alebo iný súd. Nález rozhodcu je záväzný a môže byť zapísaný ako rozhodnutie u akéhokoľvek súdu príslušnej jurisdikcie. V plnom rozsahu povolenom platnými nariadeniami nesmie byť žiadna arbitráž, ktorá spadá pod túto dohodu, pripojená k rozhodcovskému riadeniu, ktoré zahrňuje akúkoľvek inú stranu tejto dohody, či už prostredníctvom triedy rozhodcovského riadenia alebo inak.

Rôzne

Táto dohoda sa bude riadiť právnymi predpismi Európskej únie a Českej republiky bez ohľadu na pravidlá, ktorými sa riadi výber právnych predpisov. Túto dohodu nesmiete postúpiť zo zákona či inak bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Táto zmluva je záväzná a je vymáhateľná voči stranám a ich nástupcom a nadobúdateľom. Naša neschopnosť presadiť prísne plnenie všetkých ustanovení tejto dohody nebude predstavovať zrieknutie sa nášho práva na následné vymáhanie týchto ustanovení alebo akékoľvek iné ustanovenia tejto dohody.

Neúspech Webnode v snahe použiť alebo vynútiť akékoľvek práva alebo ustanovenia Podmienok používania služby neznamená to, že sa vzdáva tohto práva alebo ustanovení. Podmienky používania služby predstavujú ucelenú dohodu medzi vami a Webnode, určujú vaše používanie týchto služieb a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a Webnode (vrátane akejkoľvek predchádzajúcej verzie Podmienok použitia).