Program Partnerski Webnode Warunki świadczenia usług

Rejestracja jako Partner w Programie Partnerskim Webnode (zwanym dalej „Programem”) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na obowiązywanie następujących warunków i postanowień („Warunki świadczenia usług”).

Webnode to usługa/produkt internetowy, który stanowi własność i jest obsługiwany przez „Webnode AG”, firmy z siedzibą pod adresem Badenerstrasse 47, 8004 Zurych, Szwajcaria.

Webnode zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmiany Warunków świadczenia usług, co jakiś czas i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nowe funkcjonalności, które rozszerzają lub ulepszają aktualnie obowiązujący Program, a w tym publikacje nowych narzędzi lub zasobów, będą objęte Warunkami świadczenia usług. Dalsze korzystanie z naszego Programu już po wprowadzeniu takich modyfikacji będzie tożsame z udzieleniem przez Ciebie zgody na ich obowiązywanie. Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług w tym miejscu:

https://www.webnode.com/pl/affiliate/

Naruszenie dowolnego ze wskazanych niżej warunków spowoduje dezaktywację Twojego Konta oraz przepadek wszystkich należnych i niezrealizowanych wypłat prowizji, które zostały naliczone w okresie trwania takiego naruszenia. Wyrażasz zgodę na korzystanie z Programu Partnerskiego ponosząc związane z tym ryzyko.

Warunki dotyczące zakładania Konta

Musisz mieć ukończone 18 lat lub więcej, aby mieć możliwość uczestniczenia w tym Programie.

Musisz także być człowiekiem. Niedopuszczalne jest istnienie kont zarejestrowanych przez „boty” lub za pomocą innych metod zautomatyzowanych.

W czasie procesu rejestracji musisz podać pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail, a także wszystkie pozostałe informacje, które będą konieczne do przeprowadzenia tego procesu.

Twoje dane do logowania mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jedną osobę - niedopuszczalne jest wykorzystywanie pojedynczego loginu współdzielonego przez kilka różnych osób. Możesz utworzyć oddzielne loginy dla dowolnej liczby innych osób.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego konta i hasła do niego. Webnode nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku zlekceważenia przez Ciebie obowiązku ochrony swoich danych logowania.

Ponosisz odpowiedzialność za całość publikowanych Treści oraz działania podejmowane w ramach Twojego konta (dotyczy to także przypadków, gdy Treści są publikowane przez inne osoby posiadające konta utworzone w ramach Twojego konta).

Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.

Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do celów nielegalnych lub nieuprawnionych. W ramach korzystania z Usługi nie możesz naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w Twoim kraju (a w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy z użyciem swoich własnych kont zarejestrowanych w usłudze Webnode.

Weryfikacja adresu (PIN)

Przed przekazaniem wypłaty prowizji, Webnode wymaga zweryfikowania Twojego adresu stałego, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta. Z tego względu musisz przesłać do nas na adres ‘affiliate@webnode.com’ informacje szczegółowe dotyczące stałego adresu zameldowania. Wtedy na podany adres stałego zameldowania prześlemy Twój Osobisty Numer Identyfikacyjny (PIN). Po weryfikacji możesz przesłać ten numer PIN na nasz adres mailowy ‘affiliate@webnode.com’.

Linki/grafiki na stronie, w wiadomościach e-mail oraz inne formy komunikacji

Po zarejestrowaniu się do Programu Partnerskiego, otrzymasz od nas Kod Partnera. Na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail oraz za pośrednictwem innych form komunikacji możesz wykorzystywać linki, bannery oraz inne elementy graficzne, które przekazaliśmy Ci wraz z Kodem Partnera. Otrzymasz od nas także wytyczne, wskazówki dotyczące wyglądu linków oraz pliki graficzne, które możesz wykorzystać na potrzeby tworzenia linków do Webnode. Możemy w dowolnej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia zmienić wygląd elementów graficznych, ale nie dotyczy to wymiarów obrazów, które nie mogą być zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Otrzymasz od nas także specjalne formaty linków, które muszą być użyte do tworzenia linków pomiędzy Twoją stroną internetową oraz Stronami Produktów, aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie oraz naliczanie prowizji. Twoim obowiązkiem jest zagwarantowanie, że takie specjalne formaty linków zostaną właściwie użyte do utworzenia linków pomiędzy Twoją stroną internetową oraz Stronami Produktów. Umieszczone na Twojej stronie internetowej linki do Stron Produktów, które są zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy i właściwie wykorzystują wspomniane wyżej specjalne formaty linków są określane jako „Linki Specjalne”. Zarabiasz prowizję wyłącznie w odniesieniu do rejestracji na stronie z produktami Webnode, których dokonano bezpośrednio za pośrednictwem Linków Specjalnych. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek przypadków, gdy Linki Specjalne nie zostały wykorzystane do tego celu, przez Ciebie lub osobę, której poleciłeś/-aś skorzystanie z takich linków, bądź w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia Kodu Partnera, a w tym i w zakresie, w jakim takie niewykorzystanie może skutkować pomniejszeniem kwot, które zostałyby Tobie wypłacone w innych okolicznościach w ramach niniejszej Umowy.

Linki partnerskie muszą przekierowywać do strony głównej promowanego produktu. Linki głębokie lub linki przekierowujące do innych podstron na stronie produktu nie generują zysku.

Prowizje i wypłaty

W przypadku sprzedaży Produktu, za którą należna będzie wypłata prowizji, klient musi kliknąć w Link Specjalny opublikowany na Twoje stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub w innych formach komunikacji przekierowujących na Stronę Produktu, a także zarejestrować się do korzystania z produktu w czasie trwania tej samej sesji na stronie i w ciągu najbliższych 90 dni. Nie istnieją żadne wymagane ramy czasowe, w których klient musi dokonać zakupu swojego pierwszego Pakietu Premium. Otrzymasz wypłatę nawet wtedy, gdy klient kupi wybrany pakiet po upływie roku od zarejestrowania u nas konta.

Wyróżniamy tylko jeden typ prowizji podlegający naliczeniu: prowizje od sprzedaży.

Prowizje od sprzedaży są naliczane w momencie, gdy klient dokonał pierwszej płatności za Pakiet Premium. Nasi Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za uregulowaniu należności podatkowych obowiązujących w ich kraju w odniesieniu do wszystkich zysków wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim Webnode.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany struktury prowizji wedle własnego uznania. Poinformujemy wszystkich naszych Partnerów o zmianach w strukturze wypłacanych prowizji na 15 dni przed wejściem takich zmian w życie. Prowizje uzyskane w czasie obowiązywania wcześniejszej struktury prowizji zostaną wypłacone zgodnie z jej zasadami. Prowizje uzyskane w ramach nowej struktury zostaną wypłacone zgodnie z nowymi zasadami.

Wypłacamy jedynie te prowizje, które zostały naliczone za linki wykryte i zgłoszone automatycznie przez nasz system. Nie wypłacamy prowizji w przypadku, gdy dana osoba twierdzi, że dokonała rejestracji lub, że wprowadziła kod referencyjny, ale nie zostało to odnotowane w naszym systemie. Prowizje są wypłacane wyłącznie za transakcje wygenerowane za pośrednictwem właściwie sformatowanych linków specjalnych, które zostały wykryte automatycznie w naszym systemie.

Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia prowizji, które zostały naliczone w wyniku stosowania metod sprzedaży niezgodnych z prawem, nielegalnych, nadmiernie agresywnych lub budzących wątpliwości.

Prowizja jest wypłacana dopiero od momentu, gdy klienci Webnode poleceni przez Ciebie dokonali 3 lub więcej transakcji kupna dowolnego Pakietu Premium, bądź, gdy suma zysków na Twoim koncie przekroczyła 300 $. Jeżeli suma prowizji na Twoim koncie nigdy nie przekroczyła granicy 300 $, bądź klienci Webnode poleceni przez Ciebie dokonali mniej niż 3 transakcji kupna Pakietu Premium, takie prowizje nie zostaną rozliczone ani wypłacone. Ponosimy odpowiedzialność za wypłaty z kont, których suma zysków przekroczyła 300 $, bądź, dla których klienci Webnode poleceni przez Ciebie 3 transakcji kupna Pakietu Premium.

Płatności

Prowizje są wypłacane najczęściej w formie przelewu bankowego i na podstawie zawartych indywidualnie umów. Nie realizujemy wypłat za pomocą czeków, kart kredytowych lub w gotówce. Do otrzymania prowizji wymagane jest posiadanie konta bankowego.

Proszę pamiętać, że zasady działania, który kieruje się nasz aktualny pośrednik płatności mogą uniemożliwiać zrealizowanie wypłaty do niektórych krajów. W takiej sytuacji będziemy o tym informować indywidualnie.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za przekazanie do nas prawidłowych i wystarczających informacji, które umożliwią dokonanie wypłaty. W przypadku, gdy płatność nie dojdzie do skutku z powodu otrzymania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, zastrzegamy prawo do potrącania opłat od końcowej kwoty wypłaty.

Identyfikowanie siebie jako Partnera Webnode

Nie możesz wydać żadnego oświadczenia prasowego dotyczącego niniejszej Umowy lub uczestnictwa w naszym Programie. Takie działanie może skutkować usunięciem Ciebie z Programu. Nie możesz ponadto w jakikolwiek inny sposób przeinaczać lub nadinterpretowywać łączących nas relacji, ani twierdzić np. uczestniczysz w tworzeniu naszych produktów, należysz do Webnode AG, bądź twierdzić czy sugerować istnienie jakichkolwiek związków lub powiązań pomiędzy nami a Tobą, a także jakąkolwiek inną osobą fizyczną lub prawną, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w treści niniejszej Umowy (wliczając w to twierdzenia lub sugestie o tym, że wspieramy, sponsorujemy, reklamujemy lub przekazujemy pieniądze na rzecz jakiejkolwiek działalności charytatywnej lub o innym charakterze).

Nie możesz korzystać z własnych linków partnerskich na potrzeby kupowania produktów na swoje własne potrzeby. Tego typu zakupy mogą spowodować (wedle naszego własnego uznania) wstrzymanie naliczania prowizji i/lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.

Harmonogram wypłat

Otrzymasz wypłatę uzyskanej prowizji w ciągu miesiąca od przekroczenia ostatniego uzyskanego progu zysków, pod warunkiem, że Twoje aktualne zyski jako partnera przekroczyły sumę 300 $ i/lub klienci Webnode poleceni przez Ciebie dokonali 3 lub więcej transakcji kupna Pakietu Premium. Prowizje nie są wypłacane do momentu przekroczenia progu 300 $ i/lub dokonania 3 lub więcej transakcji zakupu naszych produktów.

Klienci

Klienci dokonujący zakupu naszych produktów w ramach Programu Partnerskiego są uznawani za naszych klientów. Zgodnie z tą zasadą stosują się do nich wszystkie obowiązujące u nas zasady, polityki oraz procedury działania dotyczące zamówień składanych przez klientów, obsługi klienta oraz sprzedaży naszych produktów. Możemy w dowolnej chwili dokonać zmian w naszych politykach i procedurach działania. Przykładem mogą być ceny naliczane za produkty sprzedawane w ramach obowiązywania tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny oraz dostępność poszczególnych produktów mogą ulegać okresowym zmianom. Nie zalecamy prezentowania cen produktów na swojej stronie internetowej z uwagi na to, że zmiany cennika mogą wpływać na Produkty oferowane na Twojej stronie internetowej. Zobowiązujemy się dołożyć uzasadnionych ekonomicznie starań, aby przedstawiać dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny jakiegokolwiek konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej strony internetowej oraz za wszystkie publikowane na niej materiały. Na przykład, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

  • Techniczną stronę działania Twojej strony internetowej oraz wszystkich powiązanych z nią urządzeń;
  • Zagwarantowanie, że wyświetlanie Linków Specjalnych na Twojej stronie internetowej nie narusza jakichkolwiek umów pomiędzy Tobą a stroną trzecią (a w tym bez ograniczeń jakichkolwiek zakazów lub wymogów nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która prowadzi Twoją stronę internetową);
  • Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów publikowanych na Twojej stronie internetowej (a w tym, między innymi, wszystkich materiałów odnoszących się do Produktów i wszelkich informacji stanowiących składową lub powiązanych z Linkami Specjalnymi);
  • Zagwarantowanie, że materiały publikowane na Twojej stronie internetowej nie naruszają praw jakiejkolwiek strony trzeciej (a w tym, na przykład, praw autorskich, znaków handlowych, prywatności, bądź innych praw osobistych lub wynikających z własności;
  • Zagwarantowanie, że materiały publikowane na Twojej stronie internetowej nie mają charakteru oszczerczego lub w inny sposób niezgodnego z prawem;
  • Zagwarantowanie, że na Twojej stronie internetowej dokładnie i odpowiednio poinformowano, poprzez publikację polityki prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób dane pochodzące od osób odwiedzających są zbierane, wykorzystywane, przechowywane i udostępniane, a w tym, o ile dotyczy, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy oraz gromadzić informacje pochodzące bezpośrednio od osób odwiedzających, a także umieszczać lub odczytywać pliki cookie w przeglądarkach osób odwiedzających.

Zgodność z przepisami prawa

Warunkiem Twojego uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody, że przez okres pozostawania uczestnikiem Programu, będziesz stosować się do wszystkich przepisów, zarządzeń, zasad, regulacji, nakazów, licencji, pozwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymogów narzuconych przez dowolny organ rządowy, w którego jurysdykcji się znajdujesz, niezależnie od tego, czy takie przepisy itp. już obowiązują, czy też weszły w życie później, gdy trwało już Twoje uczestnictwo w Programie. Bez ograniczenia powyższych postanowień, wyrażasz ponadto zgodę, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie zachowanie zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami (państwowymi, stanowymi lub tym podobnymi), które dotyczą korespondencji marketingowej, a w tym bez wyjątku, ustawy CAN-SPAM z 2003 roku oraz wszystkich innych przepisów dotyczących polityki antyspamowej.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy zaczyna się z chwilą zatwierdzenia Twojego wniosku o uczestnictwo w Programie i może zostać zakończony przez każdą ze stron w dowolnym momencie. Zarówno my, jak i Ty mamy prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie, podając przyczynę lub bez jej wskazywania, poprzez wręczenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o jej zakończeniu. Z chwilą wygaśnięcia niniejszej Umowy z dowolnego powodu, masz obowiązek natychmiast zaprzestać korzystania z, a także usunąć ze swojej strony internetowej, wszystkie linki do jakiejkolwiek Strony Produktu, a także wszystkich naszych znaków handlowych, wzorów użytkowych i logo, a także wszystkich materiałów dostarczonych Tobie przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. Webnode zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. W chwili zakończenia Programu, Webnode wypłaci wszelkie pozostałe zyski, które przekroczyły sumę 300 $.

Wypowiedzenie

Webnode zachowuje prawo, aby w swojej wyłącznej gestii, z dowolnego powodu i w każdej chwili, zdecydować o zawieszeniu lub zamknięcie Twojego konta, a także zakazać wszystkich bez wyjątku form korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Webnode, teraz lub w przyszłości. Zakończenie świadczenia Usługi będzie oznaczać dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub przewidzianych do wypłaty prowizji na Twoim koncie, jeżeli zostały one uzyskane w drodze stosowania metod sprzedażowych lub marketingowych niezgodnych z prawem, nielegalnych, nadmiernie agresywnych lub budzących wątpliwości. Webnode zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnej osobie, z dowolnego powodu i w dowolnej chwili.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia prowizji uzyskanych dla projektów prowadzonych w ściśle określonych krajach. W takim wypadku poinformujemy o tym naszych partnerów z wyprzedzeniem.

Zobowiązania ciążące na stronie umowy

Strona umowy przyjmuje do wiadomości, że Webnode nie podejmie współpracy ze stroną umowy posługującą się domeną lub poddomeną łudząco podobną do „Webnode” lub do jakiegokolwiek innego zastrzeżonego znaku handlowego i/lub nazwy, do której prawa są w posiadaniu Webnode lub jej Jednostek stowarzyszonych.

Strona umowy ma obowiązek respektować znaki handlowe i prawa do nazwy należące do Webnode w czasie przeprowadzania kampanii marketingowej typu „Paid Search” obliczonej na poprawę pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowej. Strona umowy wyraża zgodę na niekorzystanie ze słów kluczowych zbliżonych do „Webnode” lub jakichkolwiek zastrzeżonych znaków handlowych i/lub praw do nazw należących do Webnode, a w tym, ale nie wyłącznie: „webnode”, „web-node”, „web node”.

W ramach kampanii PPC (płatność za kliknięcie) prowadzonej w wyszukiwarkach internetowych nie możesz korzystać z partnerskiego linku polecającego jako końcowego adresu URL.

Jeżeli Webnode uzna, w swojej wyłącznej gestii, że strona umowy bierze udział w jakiejkolwiek formie masowego rozsyłania wiadomości elektronicznych (spamming) lub reklamowania usług Webnode w dowolny inny nieuprawniony sposób, Webnode ma prawo (bez uszczuplenia wszelkich innych dostępnych praw lub środków prawnych) wstrzymać wszelkie prowizji, które są należne stronie umowy w myśl niniejszej Umowy i/lub wypowiedzieć tę Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając takie oświadczenie w dowolnym momencie obowiązywania okresu umowy.

Stosunek prawny między Stronami

Jesteś podmiotem niezależnym, co oznacza, że żadne postanowienia niniejszej Umowy nie skutkują ustanowieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego, spółki joint venture, przedstawicielstwa, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy pomiędzy stronami. Nie posiadasz żadnego umocowania pozwalającego na składanie lub przyjmowanie ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie możesz składać żadnych deklaracji, zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w inny sposób, które mogłyby być w uzasadniony sposób sprzeczne z dowolnym postanowieniem tej sekcji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, wymierne i następcze (bądź jakąkolwiek utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet w przypadku, gdy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nasz łączny limit odpowiedzialności powstały w związku z niniejszą Umową i Programem nie może ponadto przekroczyć sumy całkowitej prowizji wypłaconej lub należnej w ramach obowiązywania niniejszej Umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie oferujemy żadnych gwarancji wyrażonych lub domniemanych, bądź oświadczeń dotyczących Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (a w tym bez wyjątku, gwarancji przydatności, pokupności, nienaruszalności, a także jakichkolwiek gwarancji domniemanych wynikających w toku transakcji i realizacji zobowiązań lub przebiegu transakcji handlowej). Co więcej, nie składamy żadnych zapewnień, że Strony Produktu będą działać w sposób niezakłócony lub bezbłędny, a także nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

NINIEJSZYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAPOZNAŁEŚ/-AŚ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY I WYRAŻASZ ZGODĘ NA WSZYSTKIE PODANE W NIM WARUNKI I POSTANOWIENIA. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻEMY W DOWOLNEJ CHWILI (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI) ZABIEGAĆ O OSOBY POLECAJĄCE KLIENTÓW STOSUJĄC ZASADYU ODBIEGAJĄCE OD TYCH, KTÓRE ZAWARTO W NINIEJSZEJ UMOWIE, BĄDŹ PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE PODOBNE DO LUB STANOWIĄCE KONKURENCJĘ DLA TWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. DOKONAŁEŚ/-AŚ NIEZALEŻNEJ OCENY CELOWOŚCI UCZESTNICTWA W TYM PROGRAMIE, A TWOJA OCENA NIE JEST UZALEŻNIONA OD JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB DEKLARACJI ODMIENNYCH OD TYCH, KTÓRE ZAWARTO W TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY.

Sąd polubowny

Wszelkie spory, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do niniejszej Umowy (a w tym wszelkie przypadki jej faktyczne lub domniemanego naruszenia), wszelkie transakcje lub działania podejmowane w ramach niniejszej Umowy, bądź Twoje relacje z nami lub jakimikolwiek z naszych jednostek stowarzyszonych, będą rozstrzygane poprzez poufny arbitraż w Brnie, na terenie Republiki Czeskiej, za wyjątkiem sytuacji, gdy w zakresie, w jakim w dowolny sposób doszło do naruszenia przez Ciebie lub groźby naruszenia naszych praw własności intelektualnej, będziemy korzystać z zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego bądź innej stosownej formy zabezpieczenia wydanego przez dowolny sąd okręgowy lub rejonowy na terenie Republiki Czeskiej (wyrażasz zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji i miejscu jej sprawowania na terenie takich sądów) lub jakikolwiek inny sąd właściwy. Postanowienie komisji arbitrażowej będzie wiążące i może być zatwierdzone jako wiążące przez dowolny sąd właściwy. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, żadne rozstrzygnięcia polubowne w ramach niniejszej Umowy nie mogą być włączone do postępowania polubownego dotyczące innej strony związanej niniejszą Umową, czy to poprzez procedurę arbitrażu grupowego czy w inny sposób.

Postanowienia różne

Niniejsza umowa podlega prawu Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa właściwego. Nie możesz dokonać cesji niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody na piśmie. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca wobec, obowiązywać z korzyścią dla, a także skuteczna w stosunku do jej stron oraz ich właściwych następców prawnych i cesjonariuszy. Niewyegzekwowanie przez nas ścisłego przestrzegania przez Ciebie dowolnego zapisu niniejszej Umowy nie będzie stanowić podstawy do zrzeczenia się przez nas prawa do dalszego egzekwowania takiego zapisu lub jakiegokolwiek innego zapisu niniejszej Umowy.

Niewywiązanie się przez Webnode z korzystania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z Warunków świadczenia usług nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą i Webnode, i są obowiązujące w odniesieniu do korzystania z Usługi, a także są nadrzędne względem wszelkich poprzednich porozumień pomiędzy Tobą i Webnode (a w tym, ale nie wyłącznie, wszystkich poprzednich wersji Warunków świadczenia usług ).