Δοκιμάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας

Απαιτούνται εγγραφές SPF & DKIM για τα εκχωρημένα domain (email επαλήθευση)


Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε τις απαραίτητες εγγραφές SPF και DKIM που πρέπει να οριστούν εάν έχετε εκχωρήσει ένα domain στη Webnode και χρησιμοποιείτε τη Webnode για την αποστολή αλληλογραφίας. Στην περίπτωση ενός domain που διαχειρίζεται η Webnode, η ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται να γίνει. Αυτές οι εγγραφές DNS είναι απαραίτητες για την επαλήθευση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπηρεσίες όπως η Google, κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter, εξωτερική τιμολόγηση κ.λπ.) για το εκχωρημένο (assigned) domain, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις SPF με τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Οι απαιτούμενες εγγραφές SPF και DKIM βρίσκονται εδώ:

@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"

mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"

 

Εάν δεν έχουν οριστεί αυτές οι εγγραφές, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα επιστρέφει συχνά με ένα από τα ακόλουθα σφάλματα (μη παράδοση):

Αυτό το μήνυμα δεν είναι πιστοποιημένο, γεγονός που ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια του...

550-5.7.26 αποστολέας και οι χρήστες του Gmail έχουν μπλοκαριστεί. Ο αποστολέας πρέπει να...

550-5.7.26 πιστοποιηθεί με τουλάχιστον ένα από τα SPF ή DKIM. Για αυτό το μήνυμα...

550-5.7.26 Οι έλεγχοι DKIM δεν πέρασαν και ο έλεγχος SPF για το [domain.com] δεν πέρασε...

550-5.7.26 με ip: Ο αποστολέας θα πρέπει να επισκεφθεί...

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication για...

 

Ένας άλλος λόγος για να χρησιμοποιήσετε DKIM και SPF είναι αν θέλετε να στέλνετε emails από το e-shop σας (παραγγελίες) κάτω από το δικό σας domain. Από προεπιλογή, αυτή η ειδοποίηση προέρχεται από τον αποστολέα "no-reply@webnode.com".

Μετά την προσθήκη των εγγραφών SPF και DKIM, θα μπορείτε να αλλάξετε το email του e-shop σας στη διεύθυνση που δημιουργήθηκε στη Webnode.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.