Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν πως κάθε εικόνα, βίντεο, ή άλλα περιεχόμενα που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στις Ιστοσελίδες Webnode, θεωρούνται δημοσιευμένο περιεχόμενο και δε μπορούν να θεωρηθούν “προσωπικές πληροφορίες” – ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, έδρα Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Ελβετία, e-mail: support@webnode.com.

(συλλογικά αναφέρεται ως "Webnode" ή "Εμείς"),

1. Ο ρόλος της Webnode ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Webnode δρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις Προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και ατόμων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Webnode.

Γιατί επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες; Σε συμμόρφωση με τη σύμβαση ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, η Webnode συλλέγει προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται από τον Χρήστη κατά την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας, εγγραφής, παραγγελίας, πληρωμής και τιμολόγησης στον ιστότοπό μας.

Επιπλέον, η Webnode επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει από τον Χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τη Webnode ή που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας:

  • cookies (Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή της συσκευής σας αποθηκεύοντας πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της τεχνολογίας μας. Χρησιμοποιούμε cookies που στοχεύουν στην επαλήθευση χρηστών, τις προτιμήσεις τους την παρακολούθηση της απόδοσης των διαφημιστικών μας. Μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, έχοντας ωστόσο υπ' όψιν πως μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση της τεχνολογίας μας.);
  • αρχεία log (διεύθυνση IP ή άλλα online αναγνωριστικά).

Για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες; Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές νομικές διατάξεις.

2. Η Webnode ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

Η Webnode παρέχει στο χρήστη χώρο δεδομένων για σκοπούς αποθήκευσης δεδομένων σε διακομιστές της Webnode. Τα δεδομένα του Χρήστη μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα άλλων φυσικών προσώπων (υποκείμενα των δεδομένων). Σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Webnode λειτουργεί ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης ενεργεί ως ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και διαχειριστής (Webnode) συνάπτει μια Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Ποιος είναι ο σκοπός της διαχείρισης και πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα; Η Webnode δεν παρεμβαίνει στα δεδομένα του χρήστη και δεν τα αλλάζει, αποκαλύπτει, παρέχει πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθεί σε τρίτους (εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο), παρά μόνο τα αποθηκεύει στους διακομιστές της Webnode, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο το Χρήστη.

3. Παραλήπτες και διαχειριστές προσωπικών δεδομένων

Η Webnode δεν μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες σε άλλους ελεγκτές.

Οι διαχειριστές προσωπικών δεδομένων είναι:

  • εταιρείες ή φυσικοί επιχειρηματικοί φορείς που ασχολούνται με τη λογιστική και που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια λογιστικών πράξεων,
  • επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες του κλάδου της Πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαχείρισης IT και την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τη Webnode,
  • εταιρείες ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διακομιστών που είναι υπεύθυνες για την αποθήκευση δεδομένων,
  • εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληρωμών,
  • εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
  • εταιρείες που παρέχουν κατοχυρώσεις domain,
  • εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επαλήθευσης μέσω κοινωνικών δικτύων.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τεθούν στη διάθεση των κρατικών αρχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε τα εξής δικαιώματα: α) το δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το δικαίωμα διαγραφής, δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία, στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, η) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμούς επεξεργασίας, θ) το δικαίωμα ενημέρωσής του σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ι) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στη Ρύθμιση 2016/679 της Ε.Ε. (GDPR)

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς, καθώς και να να εξαργυρώσετε τα άλλα δικαιώματα του Θέματος στέλνοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση e-mail support@webnode.gr.