Σύμβαση διαχείρισης δεδομένων


μεταξύ της Webnode ως διαχειριστή και του Χρήστη ως ελεγκτή σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 του GDPR.

Το αντικείμενο διαχείρισης: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που αποθηκεύετε στους διακομιστές μας. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα προσώπων που επισκέπτονται ιστότοπους που δημιουργήσατε με τη Webnode σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση.

Χρονικό διάστημα διαχείρισης: Η Webnode διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως ότου ο Χρήστης ακυρώσει τον λογαριασμό του, ή για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ειδικούς νομικούς κανονισμούς. Στη συνέχεια, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη διαγράφονται.

Φύση και σκοπός της διαχείρισης: Σκοπός της διαχείρισης είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, και συγκεκριμένα η παροχή χώρου αποθήκευσης με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων χρήστη μέσω της Webnode.

Τύπος και κατηγορία των διαχειρίσιμων προσωπικών δεδομένων : Διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύετε στους διακομιστές μας.

Οι ευθύνες μας ως διαχειριστές προσωπικών δεδομένων : Αναλαμβάνουμε να:

α) Διαχειριστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει των τεκμηριωμένων οδηγιών του χρήστη,

β) Βεβαιωθούμε πως το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, που έρχεται σε επαφή με τα προσωπικά δεδομένα, δεσμεύεται για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας,

γ) Παρέχουμε τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στον σχετικό κίνδυνο. Κατά την αξιολόγηση ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας, λαμβάνουμε υπόψη, ιδίως, τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία, η τυχαία ή παράνομη καταστροφή, η απώλεια, η αλλοίωση, η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε μεταφερόμενα, αποθηκευμένα ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα. Η ασφάλεια των τεχνικών δεδομένων περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου,

δ) Λαμβάνουμε υπόψη τη φύση της διαχείρισης και να βοηθάμε τον χρήστη μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του χρήστη να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των προσώπων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του GDPR (Δικαιώματα Υποκειμένων που παρέχουν Δεδομένα),

ε) Βοηθήσουμε τον Χρήστη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Άρθρα 32 έως 36 του GDPR (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων), λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της διαχείρισης των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη Webnode,

στ) Αναφέρουμε στον Χρήστη οποιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

ζ) Παρέχουμε στον Χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποδείξει ότι έχουν εκπληρωθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις και να επιτρέψει στον Χρήστη να ελέγξει την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Webnode αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Άλλοι διαχειριστές : Ο χρήστης αποδέχεται ότι η Webnode θα συμπεριλαμβάνει και άλλους διαχειριστές των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύετε στους διακομιστές μας. Μία λίστα πιθανών διαχειριστών αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου.